STATUT FUNDACJI

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami – OKNO

Postanowienia Ogólne 

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami – OKNO”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Magdalenę Okrzasa i Jerzego Okrzasa zwanymi

dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie reprezentowanej przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity 1991r. Dz.U. nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 5. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 6. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale iinne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§3

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej

§4

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
 2. Najmniejszą komórkę organizacyjną Fundacji tworzy rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego społecznej pomocy, zwani Beneficjentami, z którymi Zarząd Fundacji zwiera stosowną umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnymcelu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami – OKNO” wraz z aktualnym adresem , numerem NIP i numerem KRS. Fundacja może używać nazwy skróconej „ Fundacja – OKNO”

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji 
§7

Celami Fundacji są:

 1. Ochrona godności i integralności dziecka z autyzmem i innymi dysfunkcjami oraz przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec tych dzieci
 2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami.
 3. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym, wyrównywania szans dla dzieci a autyzmem i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin.
 4. Wspieranie działań zmierzających oraz działanie na rzecz równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.
 6. Propagowania wiedzy o autyzmie.
 7. Propagowania wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z autyzmemi innymi dysfunkcjami.
 8. Edukacji społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie:
  • –  potrzeb emocjonalnych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami,
  • –  wiedzy psychologicznej i społecznej o autyzmie i innych dysfunkcjach
  • –  umiejętności wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci zautyzmem i innymi dysfunkcjami,
  • –  kontroli emocji, technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia, etc.
 2. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami .
 3. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin z dziećmi z autyzmem i innymi dysfunkcjami.
 4. Edukacja społeczeństwa na temat najnowszych terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami.
 5. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie autyzmu i innych dysfunkcji.
 6. Programy szkoleniowe dla rodzin dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami, nauczycieli, terapeutów.
 7. Programy edukacyjne i informacyjne służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem i innymi dysfunkcjami, jak i ich rodzinami, poprzez promowanie rozwoju wiedzy.
 8. Programy badawcze związane z badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i innymi dysfunkcjami, ich edukacji, badaniem kosztów i korzyści terapii dzieci z autyzmem i różnych form pomocy rodzinie, monitorowaniem ilości zachorowań na autyzm.
 9. Inicjowanie działań i pomoc w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami.
 10. Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej.
 11. Działalność wydawniczą, tłumacząc książki na temat terapii i pomocy rodzinie, programy edukacyjne, filmy, wydając książki, opracowania, materiały.
 12. Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet.
 13. Finansowanie badań naukowych.
 14. Współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji.

§ 8a

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rodzaje odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację wymienione są w paragrafie 8 w punktach: 1, 2, 3, 6, 11.

§ 8b

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rodzaje nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzone przez Fundację wymienione są w paragrafie 8 w punktach: 4, 5, 7, 8, 9 ,10, 12, 13, 14.

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych ) wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

 1. Dochodami Fundacji są:
  • darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowepoczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne ijednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  • prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
  • odsetki bankowe,
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundacje lub na jej rzecz,
  • dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 12

 1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Organy Fundacji 
§ 13

Organami Fundacji są:
a)  Zarząd Fundacji
b)  Rada Fundacji

Zarząd Fundacji 
§ 14

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2-5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Fundator bądź osoba przez niego wskazana, której kandydaturazostała zaakceptowana uchwałą Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w formie pisemnego oświadczenia.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lubosoba przez niego upoważniona.
 6. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. a)  złożenia rezygnacji,
  2. b)  choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  3. c)  nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  4. d)  istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  5. e)  zaistnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianiesprawowanej funkcji,

§ 15

1.Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz:
a)  opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
b)  sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
c)  sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d)  składa oświadczenia o przyjęciu, spadków i innych przysporzeń majątkowych;
e)  powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami statutowymi.
f)  przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły.
2. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, Fundatora bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadkach gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje WiceprezesZarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej nadwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia bądź w inny sposób uzgodniony przezZarząd.
 4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowyaktualnej ilości Członków Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji
§ 18

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z przynajmniej trzech członków.
 2. W skład Rady mogą wchodzić osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albomerytorycznie bądź też w inny sposób wspomagają Fundację.
 3. Rada może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 4, z tym żepierwszych trzech członków Rady powołuje Fundator w formie pisemnego oświadczenia.
 4. Rada powołuje i odwołuje członków Rady w głosowaniu tajnym. Uchwała w przedmiocie powołania nowego członka Rady wymaga, dla swej ważności, jednomyślności i uprzedniego poinformowania Fundatora i uzyskania jego zgody na powołanie wskazanego kandydata.. Odwołanie członka Rady następuje w przypadkach wskazanych w § 14 ust. 7, który stosuję sięodpowiednio.
 5. Członkowie Rady, którzy przez okres co najmniej dwóch lat stale wspomagali działalnośćFundacji w formach o jakich mowa w ust.2 mogą otrzymać tytuł „Zasłużonego Członka RadyFundacji”. Decyzję w niniejszej kwestii podejmuje Zarząd.
 6. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
 7. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę.
 8. Przewodniczący Rady, bądź wskazana przez niego osoba pozostaje w stałych kontaktach zZarządem Fundacji.
 9. Szczegółowy zakres działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Radę. i zatwierdzonyprzez Fundatora.

§ 19

1.Do kompetencji Rady należy:
a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
b)  prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
c)  przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady kontroli działalności Fundacji iksiąg rachunkowych Fundacji,

2. Do zadań Rady należy ponadto:
a) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji, 
b) opiniowanie kierunków i metod działania Fundacji,
c) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

3. Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji
i zakazy.
§ 20

Członkowie Rady Fundacji :
– nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

§ 21

1. Zabronione jest:
– udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
– przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
– zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich „osób bliskich” opisanych w pierwszym akapicie,
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

§ 22

 1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadkurównej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 23

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, z inicjatywy Zarządu,Fundatora bądź co najmniej połowy Członków Rady.
 3. Posiedzenia Rady są zwoływane za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej na czterytygodnie przed posiedzeniem, bądź w inny sposób uzgodniony przez członków Rady (w szczególności na piśmie).

Rodzaje działalności Fundacji
§ 24

Fundacja prowadzi działalność: a) statutową,
oraz może prowadzić działalność b) gospodarczą.

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może być wyłącznie:

17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18.1  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.2  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.4 Produkcja gier i zabawek
46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniemw zakresie oprogramowania
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
63.12 Działalność portali internetowych
63.91 Działalność agencji informacyjnych
72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.2 Badanie rynku i opinii publicznej
74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
85.2 Szkoły podstawowe
85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85.6Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.

Postanowienia końcowe 
§ 25

 1. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.
 2. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd, w formie jednomyślnej uchwały.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, zostanie przekazany na rzecz państwowych i rodzinnych domów dziecka, których listę ustali Zarząd.

§ 27

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa , sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy. .

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.