STAŻ TERAPEUTYCZNY

Print Friendly, PDF & Email

Warunki stażu dla terapeutów integracji sensorycznej.

 1. Fundacja OKNO organizuje staże terapeutyczne na terenie prowadzonej działalności dla terapeutów Integracji sensorycznej legitymujących się certyfikatem terapeuty SI po ukończeniu szkoleniu I i II stopnia lub ukończeniu studiów podyplomowych zawierających oba poziomy.
 2. Organizacja stażów prowadzona jest w ramach rekomendacji udzielonej przez Stowarzyszenie.
 3. Staż mogą podjąć terapeuci uzyskujący certyfikat terapeuty SI w innych organizacjach po indywidualnym rozpatrzeniu pisemnego wniosku przez Prezesa Fundacji OKNO.
 4. Staż dla terapeuty SI obejmuje minimum 20 godzin (25 zł za 1 h).
 5. W ramach stażu terapeuci uczestniczą w: 
  • obserwacji diagnozy (minimum jedno dziecko)
  • omówieniu diagnozy z rodzicem (minimum jedno dziecko)
  • obserwacji prowadzonej terapii (pozostałe godziny stażu)
  • konsultacjach dotyczących obserwowanych zajęć, konsultacjach własnych diagnoz (pozostałe godziny stażu)
 6. Stażysta ma prawo do konsultacji z osobą prowadzącą diagnozę dotyczącą sposobu ujęcia problemów sensorycznych dziecka po przedstawieniu projektu własnego raportu z badania w ramach godzin stażu.
 7. Rodzice mają prawo zastrzec sobie możliwość decydowania o uczestniczeniu stażysty w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem.
 8. Terapeuci SI pracujący na terenie Fundacji mają prawo odmówić wejścia stażysty na obserwację terapii, jeśli ocenią, iż będzie to niekorzystne dla dziecka, z którym pracują.
 9. Stażysta ma dostęp do aktualnych diagnoz obserwowanych dzieci, z wyjątkiem tych dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na wgląd do dokumentacji.
 10. Stażysta nie udziela informacji rodzicom na temat zachowania i postępów dziecka.
 11. Stażysta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i do nie przenoszenia informacji dotyczącej dzieci poza teren gabinetu.
 12. Stażysta jest zobowiązany do respektowania zasad ustalonych przez terapeutę SI co do form uczestnictwa w zajęciach.
 13. Omawianie ćwiczeń i zachowań dziecka nie powinno odbywać się w trakcie trwania zajęć w obecności dziecka.
 14. Stażysta po rozliczeniu ilości godzin stażowych i uregulowaniu płatności otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu stażu wydane przez Fundację.
  Staż jest odpłatny. Koszt wynosi 500 zł za 20 godzin.
 15. Wpłata powinna być dokonana przez stażystę na konto Fundacji PKO BP SA (87 1020 1097 0000 7102 0172 7304) przed rozpoczęciem stażu.
 16. Staż może ulec przedłużeniu za zgodą Prezesa Fundacji po wcześniejszym uzgodnieniu ilości godzin.